#DÁTUMY

TWC SCHOOL

*2023

Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)!
Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)! Tešíme sa na TEBA:)!

Timothy Worship Centrum School

je kresťanská naddenominačná škola plná kreativity, chvál a Božej prítomnosti 🤍

Zaži s nami 10 úžasných víkendových blokov kde Spoznáš Božiu Lásku a prenikneš hlbšie do Božieho srdca!

Ak túžiš žiť identitu Božieho Syna a Božej dcéry a vstúpiť hlbšie do životného štýlu uctievania si na správnom mieste!

Registračný poplatok za 1 víkend
TWC School je 39€

Okrem registračného poplatku sú možnosti zakúpiť si ubytovanie a stravu na celý víkend alebo si zabezpečiť ubytovanie a stravu vo vlastnej réžií.

VIDÍME SA V ŽILINE 🙂 !

Na TWC School túžime našich študentov viesť k prehlbovaniu svojho osobného intímneho vzťahu s Bohom, upevňovaniu v identite Božieho dieťaťa, osvojeniu si kľúčových hodnôt, budovaniu postoja lásky, úcty a pravdy, služobného vodcovstva a spolupráce.

V tom nám pomôžu semináre a praktické workshopy, na ktorých budeme môcť v bezpečnom prostredí získavať nové informácie a skúsenosti, praktické nástroje a zručnosti dôležité pre vzbudovanie, rast a vyslanie v oblasti, uctievania, hudby, umenia, tanca, kreativity, modlitby, evanjelizácie alebo v prorockej oblasti.

Chceme to všetko robiť v atmosfére rodiny, prijatia a slobody aby sa každý cítil bezpečne a mohol sa slobodne učiť, skúšať a zjednocovať sa s Pánom Bohom spôsobom, aký je mu najbližší.

MIESTO

DÁTUMY

TÉMY TWC School

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

JANUÁR 20. - 22.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Je to všetko o Ňom

Ružomberok

TWC School - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

FEBRUÁR 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Ako v nebi, tak i na zemi

RUŽOMBEROK

TWC SCHOOL - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

MAREC 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Stáť
v medzere ako Boží ľud

RUŽOMBEROK

TRANSFORMATION tour
- Veľká Dvorana (Antona Bernoláka 1397) KULTÚRNY DOM Ružomberok

MAREC 18.

TRANSFORMATION TOUR - RUŽOMBEROK

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

APRÍL 21. - 23.

KTO SOM - Kto som v Ňom

TRNAVA

AQUAPARK -Rybníková 16, 917 01 Trnava

MÁJ 19. - 21.

KTO SOM - Svedectvo, ktoré má vplyv (VIP nosič)

TRNAVA

TRNAVSKÁ UNIVERZITA:
Hornopotočná 23,91843 TRNAVA
aula fakulty zdravotníctva

JÚN 9. - 10.

KTO SOM - Stáť v medzere za mesto

TRNAVA

TRANSFORMATION tour - LUMEN FESTIVAL
Radničné nádvorie

JÚN 10.

TRANSFORMATION TOUR - TRNAVA

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

SEPTEMBER 22. - 24.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Vystrojení milovať

ŽILINA

OKTÓBER 20.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Pripravení na prekážky

ŽILINA

NOVEMBER 18.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Stáť v medzere za národ

ŽILINA

TRANSFORMATION tour
dom odborov estradná sála

vstup zadarmo ! 🙂

NOVEMBER 18.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Stáť v medzere za národ

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

DECEMBER 8. - 10.

NAKONIEC JE TO VŠETKO O TEBE -
Odpočinutie v Ňom

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

􀆈

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

Ranč v Kraľovej Lehota zostáva naším vychádzajúcim miestom, avšak po ňom nás bude vždy čakať TWC School v jednom z troch miest a nasledujúci víkend bude v danom meste praktický víkend TWC School spolu s Transformation Tour (Premena Tour).

􀐩

RUŽOMBEROK

􀐩

TRNAVA

􀐩

ŽILINA

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

TWC SCHOOL

*2023

Prebudenie na SK

PREBUDENIE

Túžime vidieť prebudenie na Slovensku, túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktoré milujú Boha a ľudí celým srdcom a slúžia mu prakticky a kreatívnym spôsobom!

naším CIEĽOM

CIEĽ

Je, aby naše uctievanie a obdarovanie viedlo iných k následovaniu Pána Ježiša Krista a pomohlo rozvýjať ich obdarovanie, ktoré bude zjavovať Božiu slávu a viesť dalších k uctievaniu Pána Boha.

naše POSLANIE:

POSLANIE

Je, aby naše uctievanie a obdarovanie viedlo iných k následovaniu Pána Ježiša Krista a pomohlo rozvýjať ich obdarovanie, ktoré bude zjavovať Božiu slávu a viesť dalších k uctievaniu Pána Boha.

SPOLOČENSTVO, JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE, RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY, ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA, UVOĽNOVANIE DO POSLANIA
SPOLOČENSTVO, JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE, RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY, ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA, UVOĽNOVANIE DO POSLANIA
SPOLOČENSTVO, JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE, RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY, ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA, UVOĽNOVANIE DO POSLANIA
SPOLOČENSTVO, JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE, RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY, ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA, UVOĽNOVANIE DO POSLANIA

Timothy Worship Centrum práve pripravilo nový ročník TWC SCHOOL 2023!

TWC-School je súčasťou služby Mládež pre Krista - Slovensko. Vedúci školy - Marian a Ľudka Lipovskí (CEO/riaditeľ školy), Milan Macek (výkonný riaditeľ, manažer a bubeník kapely Timothy, Laura Šarišská (vedúca produkcie)

Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych workshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer.

A preto sme ako Timothy Worship Centrum oslovili vzácnych ľudí z organizácií ako napr: Spoločenstvo Novej Evanjelizácie, Crescendo, Modlitebný dom Elaion, kapelu Timothy, Fire production, LifeTV, Prorocká služba a Modlitebná evanjelizácia, slúžiacich práve v týchto štyroch oblastiach služby.

WORKSHOPY & SEMINÁRE

CHVÁL✴︎VÝ

Worship seminár je zameraný na chvály, uctievanie a modlitby vyjadrené prostredníctvom hudby. Chceme hovoriť o tom, aký je Boh, kým sme v Ňom a po akej chvále a chváličovi túži. Avšak nechceme len rozprávať, ale aj učiť sa a zažívať ako to vyzerá v praxi.

Preto budeme mať okrem vyučovania aj praktické workshopy, počas ktorých sa budeme učiť spievať Bohu vlastnú pieseň, vyspievať Božie Slovo a to čo je v ňom ukryté, viesť chvály spolu s inými vedúcimi a mnohé ďalšie. Túžime, aby každý kto absolvuje TWC školu, nadobudol poznanie a zručnosti, ktoré sú aplikovateľné nielen v osobnom živote, ale aj v kontexte skupinky a spoločenstva.

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 • Aktívny člen chválového zoskupenia (môže byť aj jednotlivec, ktorý vedie chvály sám), ktoré slúži na skupine alebo v spoločenstve
 • Úroveň spevu a ovládanie hudobného nástroja: pokročilá (znalosť akordov, tóniny, rytmu, schopnosť hrať a spievať spolu s ďalšími hudobníkmi) je výhodou

✴︎HUDOBNÝ

Toto miesto je určené (avšak nielen!) pre worshipleadrov, hudobníkov - bubeníkov, gitaristov, klaviristov, klávesákov, producentov či , aj spevákov a všetkých, ktorí cítia svoje povolanie viesť ľudí hlbšie do chvál prostredníctvom svojho hudobného nástroja!

Túžime aby bol študent  po ukončení ročníku pripravený na autonómne zapojenie sa do hudobných chvál a pôsobenie v koncepte učeníctva.

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 

 • stotožnenie sa s cieľom a hodnotami TWC, záujem stať sa “učeníkom” – nehrať chvály iba pre vlastné potešenie, ale zapojiť sa do miestneho spoločenstva a napomáhať rozvíjať ho.
 • hudobný sluch, rytmus
 •  mať vlastný hudobný nástroj a zručnosti umožňujúce na ňom samostatne aj v spolupráci s dalšími hudobníkmi zahrať jednoduchú chválovú pieseň

TANEČNÝ✴︎

Tento seminár je pre všetkých, ktorí vnímajú, že pohyb a tanec je modlitebný jazyk, ktorý chcú rozvíjať, aby ním mohli slúžiť vo chvále a uctievaní nášho Boha či už v komôrke, alebo aj v rámci svojich spoločenstiev, zborov, modlitebných miestností.

V  tanci budeme používať aj vlajky, šatky, zástavy, tamburíny, či iné nástroje. Chceme to všetko robiť v atmosfére rodiny a  prijatia, aby sa každý cítil bezpečne a mohol sa slobodne vyjadrovať a hýbať. Výstupom z Workshopov bude aj možnosť pod vedením tanečného lektora prakticky sa  zapájať tancom ( jednotlivo aj tímovo) počas spoločného času chvál na TWC škole. 

Študent  plne porozumie duchovnej podstate tanca pre Boha, tomu, že vychádza z identity tanečníka, ako Božieho dieťaťa. Porozumie, že tanec je kňažskou službou Bohu, preto kladie dôraz na svoje posväcovanie. Rozšíri svoj pohybový slovník, naučí  sa uctievať Boha v tanci kreatívnymi spôsobmi. Chápe, že zdrojom kreativity je sám Boh. Naučí sa spolupráci v tanečnom uctievacom tíme, ako aj spolupráci s chválovými hudobníkmi a inými službami. Porozumie, že pohyb a tanec je univerzálny modlitebný aj prorocký jazyk. 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 • viď všeobené kritériá na prijatie do TWC školy
 • ochota učiť sa spolupráce v tíme
 • nevyžaduje sa, aby uchádzač zvládal niektorú z  tanečných techník

EVANJ✴︎LIZAČNÝ

Naplň veľké poslanie! Nepremeškaj ho a vstúp do spôsobu akým môžeš privádzať ľudí k Bohu a spaseniu. Naučíme sa prirodzene zdieľať evanjelium a používať duchovné dary.

Naučíme sa rôzne kreatívne spôsoby, ako zrozumiteľne, jednoducho a jasne prinášať evanjelium dnešnej generácií a komunikovať s ľuďmi otvoreným spôsobom.

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 • určený pre ľudí, ktorí naozaj chcú alebo majú túžbu, resp. povolanie evanjelizovať prinášať ľuďom Krista, privádzať ich k Bohu a k spaseniu.
 • určený pre ľudí s učeníckym duchom – chcú sa učiť, sú ako špongia, sú formovateľní…
 •  

VIAC INFO NA STRÁNKE >

M✴︎DLITEBNÝ

Modlitebný seminár je určený pre tých, ktorí hľadajú, ako urobiť svoj osobný modlitebný život aj modlitebný život spoločenstva radostným a napĺňajúcim.

Seminár ukazuje krásu širšieho biblického kontextu modlitby (pre čo sme boli stvorení) a nádherné prepojenie medzi modlitbou, chválou a misiou. Ponúka praktické cvičenia, ako sa modliť Božie Slovo, objavovať počas modlitby Božie emócie v príbehoch, či ako svoju modlitbu spievať. Dáva tiež praktický návod, ako urobiť modlitebné stretnutie radostným, či ako sa prihovárať za Cirkev, za svoje mesto, či región.  Je určený pre každého, kto sa chce novým spôsobom stretnúť s Bohom.

 

Študent bude vedieť používať rozličné praktické a kreatívne spôsoby, ako sa modliť, ktorými môže obohatiť svoj osobný život a svoje domáce modlitebné spoločenstvo. Bude schopný použiť rozšírený repertoár modlitebných podnetov (ako sa modliť za seba, za Cirkev, za mesto, za región), či zdieľať s ostatnými hodnoty radostnej modlitby, ktoré nachádzame v Biblii a ktoré vedú k tomu, že ľudia začnú po modlitbe túžiť.

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 • viď všeobené kritériá na prijatie do TWC školy

PR✴︎ROCKÝ

Prorocká služba je pre všetkých, ktorí majú záľubu v chodení s Bohom, túžia rásť v počúvaní a nasledovaní Božieho hlasu, chcú prijať a rozvíjať dary Svätého Ducha, ako sú prorokovanie, slová poznania a múdrosti, sny a ich výklad, rozlišovanie, a túžia ponúknuť tieto dary v službe Božiemu Kráľovstvu.

Naši študenti budú vedení k prehlbovaniu svojho osobného intímneho vzťahu s Bohom, upevňovaní v identite Božieho dieťaťa, povzbudzovaní osvojovať si kľúčové hodnoty, budovať postoje lásky, úcty, pravdy, služobného vodcovstva a spolupráce. V tom nám pomôžu praktické workshopy, na ktorých budeme môcť v bezpečnom prostredí získavať nové skúsenosti, praktické nástroje a zručnosti dôležité pre budovanie osobnej identity aj spoločenstva Cirkvi. Študent bude oboznámený s podstatou prorockej služby v kontexte Božieho kráľovstva a ostatných služobných darov. Bude vnímavejší na Boží hlas, zručnejší v používaní Božieho slova a jeho symbolov, prorockom príhovore za svoju cirkev a mesto. Získa základné skúsenosti v službe prorockými darmi, ktoré môže ďalej rozvíjať vo svojej domácej cirkvi. Oboznámi sa s výzvami prorockej služby, ktoré sa dajú najlepšie zvládnuť v kruhu Božej rodiny. 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM SEMINÁRU

 • viď všeobené kritériá na prijatie do TWC školy

KREATÍVNY

Rôznorodé spektrum spôsobov uctievania ako napríklad: maľba, mediálny workshop, háčkovanie-pletenie, ako si vyrobiť bylinkový sirup, bylinkovú tinktúru, bylinkovú masť, kreativita ako Boží jazyk,

LEKTORI TWC SCHOOL 

M✴︎DLITEBNÁ

Michal Kevický

Modlitebný dom Elaion v Bratislave

Milica Križanová

Crescendo Slovensko

CHVÁL✴︎VÁ

Miloš Paštrnák

Vedúci chvál / kapela BonFire

Jana Strežová

vedúca Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

Marián Lipovský

Vedúci kapely Timothy

PR✴︎ROCKÁ

Zuzana Šera

Dwell Ministries

Pavol Strežo

vedúci Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

✴︎TANEČNÁ

Ľubi
Birošová

Uctievanie a prorocký tanec

EVANJ✴︎LIZAČNÁ

EVANJ✴︎LI-ZAČNÁ

Martin Kalivoda

Vedúci projektu Fire Production

Veronika Gažíková

Fire Production tím

evanjelizátorka & influencerka

UMELE✴︎KÁ

Ľudka Lipovská

Vedúca TWC

Dávid Lipovský

kreatívny tím TWC

Leona Hamšíková

kreatívny tím TWC

POZRI SI LIVE STREAM Z TWC SCHOOL >>>
POZRI SI LIVE STREAM Z TWC SCHOOL >>>

MIESTO KONANIA ŠKOLY

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

Chceš sa dozvedieť viac? Napíš nám…

twc@timothy.sk

Emailom s vami komunikuje
Ľubka Maceková...

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby Mládeže pre Krista Slovensko.

7T ministries

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

noviniek a akcií Mládeže pre Krista – Slovensko

Prihlásením sa na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov
(meno emailová adresa). Viac INFO

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM COPYRIGHT©

Pre zobrazenie otoč mobil >

Ďakujeme!

Práve ste sa úspešne
prihlásili na
TWC School 2021/2022

Vaša registrácia bude platná až po zaplatení registračného poplatku. Ak ste zvolili platbu prevodom na účet podrobnosti ako uskutočniť platbu sme vám zaslali na email.

Pre prípadne otázky nám napíšte na email...